Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
   OBS =16836   LOC =13755   DIS = 9985   QDR = 6336   COC = 3060

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .19 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .21 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .22 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .22 POPULUS TREMULA L.   2-6
 .23 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 .25 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .26 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 .26 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
 .27 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .28 PRUNUS AVIUM L.     2-6
 .28 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 .28 CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 .29 SALIX CAPREA L.     1-6
 .29 PIRUS MALUS L.     1-4
 .29 VIBURNUM OPULUS L.   1-6
 .29 STELLARIA HOLOSTEA L.  2-6
 .29 HEDERA HELIX L.     1-6
 .30 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 .30 PIRU MALU SUBS SILVESTR 1-4
 .30 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 .31 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 .31 VINCA MINOR L.     1-6
 .31 CRATAEGUS OXYACANTHA L. 1-6
 .31 TILIA CORDATA MILL.   1-6
 .31 POTENTILLA FRAGARIASTRU 1-5
 .32 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 .32 SALIX CAPREA L.     2-6
 .32 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
 .32 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .32 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 1.00 6336
 .18 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .51 7884
 .21 HEDERA HELIX L.     1-6 .50 8924
 .23 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .42 4857
 .25 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .43 8007
 .27 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .36 6358
 .29 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .35 4099
   QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .32 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .35 5486
 .34 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .34 7393
 .35 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .30 5242
 .36 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .28 3420
 .37 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 .31 5722
   CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 .39 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5 .25 3057
 .40 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6 .27 4890
 .41 PRUNUS SPINOSA L.    1-6 .27 5211
   HEDERA HELIX L.     3-6
 .43 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 .24 3224
 .44 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6 .25 4010
 .44 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .24 3802
 .46 PRUNUS AVIUM L.     1-6 .23 1413
 .47 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6 .24 3378
   CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
 .48 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .24 3923
 .49 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .25 4577
 .50 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .25 7034
 .50 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6 .23 3898
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats